Light Meter

เครื่องวัดแสง Lux/Light Meter เหมาะสำหรับใช้ในงานงานด้านการควบคุมคุณภาพของหารผลิตหลอดไฟ งานตรวจวัดปริมาณ ความเข้มแสง ฯ แบรนด์ Jedto จำหน่าย ราคาถูก

วัดความชื้นดิน

AMT-300

หมวดสิ่งแวดล้อม

CLM-200H

หมวดสิ่งแวดล้อม

DST-30

หมวดสิ่งแวดล้อม

EPIP30R

วัดความชื้นดิน

ETP306

วัดความชื้นดิน

KCB-300

หมวดสิ่งแวดล้อม

LX-1010BS

หมวดสิ่งแวดล้อม

LX-8050

หมวดสิ่งแวดล้อม

UV340B