Insulation Tester

เครื่องวัดความต้านทานฉนวน Insulation Tester ทดสอบค่าความต้านทานฉนวนไฟฟ้า ของเครื่องกลและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า แบรนด์ Jedto จำหน่าย ราคาถูก

เครื่องวัดความต้านทานฉนวน

DY5500