Thermal Imaging Camera

กล้องถ่ายภาพความร้อน Thermal Imaging Camera เป็นเครื่องมือวัดอุณหภูมิที่ผิวของวัตถุ ใช้ในงานอุตสาหกรรม แบรนด์ Jedto จำหน่าย ราคาถูก

กล้องถ่ายภาพความร้อน

AMF101