Water Quality Meter

จำหน่ายเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ Water Quality Meter เครื่องวัดพีเอช เครื่องวัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดออกซิเจน เครื่องวัด ORP เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ ฯ

วัดความชื้นดิน

AMT-300

เครื่องวัด pH

AMT20

วัดความชื้นดิน

CMT-0217

วัดความชื้นดิน

CMT-1289

HOT

กระดาษลิตมัส

DF045

New

เครื่องวัดความเค็ม

DMT-20

เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ

DO-8403

Rated 3.00 out of 5

เครื่องวัดความนำไฟฟ้า

EC-1371

New

เครื่องวัดความนำไฟฟ้า

EC-985

Rated 3.50 out of 5

เครื่องวัดความนำไฟฟ้า

ET-01

วัดความชื้นดิน

ETP306

วัดความชื้นดิน

ETP307