Microscope

กล้องจุลทรรศน์ Microscope สำหรับงานที่ต้องใช้ความละเอียดสูง เช่น งานในคลินิก สัณฐานวิทยา งานวัจัย ฯ แบรนด์ Jedto จำหน่าย ราคาถูก

กล้องจุลทรรศน์

MG10081-1

Biological Microscope

SX-A1