Litmus paper

กระดาษลิตมัส Litmus paper วัดค่าพีเอช ค่าความกระด้างของน้ำ วัดค่าคลอรีน เหมาะกับงาน Hydroponics สระว่ายน้ำ น้ำดื่ม ฯ แบรนด์ Jedto จำหน่าย ราคาถูก

HOT

กระดาษลิตมัส

DF045

กระดาษลิตมัส

DF001