TK100M

TK100M

TK100M / JEDTO เครื่องวัดความชื้นกระดาษ Paper Bale Moisture Meter เครื่องวัดความชื้นของกระดาษเสีย ใช้สำหรับวัดความชื้นของวัสดุที่ทำจากกระดาษ (เช่น กล่อง/ลังกระดาษ, กระดาษก้อน, กระดาษฝุ่น) ใช้ในการผลิตกระดาษ กระดาษแข็ง, เฟอร์นิเจอร์ และกลไกของอุตสาหกรรมถ่าน