5318-10
5318-10-3
5318-10-6
5318-10-4
5318-10-5
5318-10-2
5318-10-1

5318-10

5318-10 / JEDTO Digital Micron Thickness Gauge เครื่องวัดความหนา จอแสดงผล LCD และสามารถเปลี่ยนหน่วยการวัดเป็น mm หรือ inch ได้ ใช้งานง่ายสะดวกพร้อมคู่มือ แบบตั้งโต๊ะ