5317-10
5317-10-1
5317-10-5
5317-10-3
5317-10-2

5317-10

5317-10 / JEDTO digital thickness gauge เครื่องวัดความหนา จอแสดงผล LCD และสามารถเปลี่ยนหน่วยการวัดเป็น mm หรือ inch ได้ ใช้งานง่าย แบบตั้งโต๊ะ